Home » Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Leveringsvoorwaarden Cre-Agency

Cre-Agency, gevestigd te 's-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage onder nummer 68.02.44.60.1. Definities

 1. Cre-Agency: de organisator van Evenementen;

 2. Deelnemer: een rechtspersoon die deelneemt aan een door Cre-Agency georganiseerd evenement dan wel goederen en/of diensten van Cre-Agency afneemt;

 3. Toeleverancier: de partij bij wie Cre-Agency een locatie huurt, danwel overige goederen en/of diensten afneemt;

 4. Evenement: samenkomst van de Deelnemers georganiseerd door Cre-Agency;

 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Cre-Agency en de Deelnemer die betrekking heeft op het afnemen, koop danwel huur, van goederen en/of diensten (bijvoorbeeld kraamhuur);

 6. Deelnamekosten: het bedrag dat door de Deelnemer dient te worden voldaan aan Cre-Agency om deel te nemen aan een evenement;

 7. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en diensten van Cre-Agency voor zover van de Voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Cre-Agency is afgeweken.

 2. Algemene voorwaarden gehanteerd door de Toeleverancier of waarnaar de Toeleverancier enigerlei wijze mocht verwijzen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Cre-Agency zijn aanvaard.

 3. In geval van strijd tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de tekst van de Voorwaarden van de Toeleverancier, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

 4. Eventuele afwijkingen van de Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

 5. Indien enige bepaling van de Overeenkomst of de Voorwaarden ongeldig of onverbindend is wegens onverenigbaarheid met dwingend recht, blijft de Overeenkomst en/of de Voorwaarden voor het overige van kracht, en zullen partijen in goed overleg de ongeldige en onverbindende bepaling vervangen door een andere die wel geldig en verbindend is, en waarvan de rechtsgevolgen die van de ongeldige en onverbindende bepaling, mede met het oog op de aard en strekking van de Overeenkomst, voor zoveel mogelijk benaderen.

 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Cre-Agency het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 7. De deelnemer is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde Cre-Agency in staat te stellen de Overeenkomst conform haar verplichtingen na te komen.

 8. Afbeeldingen en specificaties van de door Cre-Agency aangeboden Evenementen zijn vrijblijvend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen Cre-Agency te bieden heeft.

 9. Cre-Agency behoudt zich het recht voor Deelnemers in te delen over de beschikbare marktkramen naar eigen inzicht

 10. Deelnemers die arriveren na aanvangstijd van het Evenement kunnen geen aanspraak meer maken op een standplaats en hebben geen recht op restitutie van de Deelnamekosten. 

3. Algemene verplichtingen Cre-Agency en Deelnemer(s)

 1. De Deelnemer dient aan de volgende voorwaarden voldoen:
  -De Deelnemer(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Cre-Agency, haar werknemers en de door haar ingeschakelde derden, en zoals vermeld op (veiligheids)borden op het terrein van Cre-Agency of van de Toeleverancier en in de huisregels van Cre-Agency, ter bevordering van een goede uitvoering van het Evenement en behoren zich als goed Deelnemer te gedragen en respect te hebben voor andere mensen en de omgeving, en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een zorgvuldige Deelnemer.
  -De Deelnemer(s) dienen op zorgvuldige wijze met alle materialen en gebruiksvoorwerpen om te gaan en deze overeenkomstig hun bestemming te gebruiken.
  -De Deelnemer(s) dienen voorafgaand aan het Evenement geen alcohol gebruikt te hebben.

 2. De Deelnemer(s) die zodanig hinder of last oplever(t)(en) of kan/kunnen opleveren, voor het personeel van Cre-Agency dan wel derden, dan wel die alcohol gebruikt hebben voorafgaand of tijdens het Evenement kan/kunnen door Cre-Agency van (voortzetting van) het Evenement worden uitgesloten, zonder dat Cre-Agency gehouden zal zijn tot restitutie van (een deel) van de Deelnamekosten.

 3. Alle uit de hinder of overlast van (een) Deelnemer(s) en/of uit alcoholgebruik door (een) Deelnemer(s) voor Cre-Agency voortvloeiende kosten komen, ter keuze van Cre-Agency, voor rekening van de Opdrachtgever dan wel de Deelnemer(s).

 4. Indien voor een bepaald onderdeel van het Evenement aanvullende voorwaarden met betrekking tot de Deelnemers voor deelname wordt gesteld, bijvoorbeeld de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, minimaal aantal jaar in het bezit zijn van een rijbewijs etc., dan is het de verantwoordelijkheid van Deelnemer om ervoor te zorgen dat de betreffende Deelnemers aan deze voorwaarden voldoen.

 5. Indien aanwijzingen en/of instructies van personeel van Cre-Agency, dan wel door haar ingeschakelde derden, dan wel vermeld op borden op het terrein van Cre-Agency dan wel in de door Cre-Agency gehanteerde huisregels, niet worden opgevolgd, vervalt iedere aansprakelijkheid van Cre-Agency.

 6. Iedere Deelnemer is verplicht om op eerste verzoek van Cre-Agency een geldig identificatiebewijs te tonen.

 7. Iedere Deelnemer wordt geacht vóór aanvang van het Evenement een geschikte aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten ten behoeve van deelname aan het Evenement.

 8. De Deelnemer is jegens Cre-Agency hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

 9. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct, volledig en tijdig invullen van het juiste aanmeldformulier via de website van het desbetreffende Evenement van Cre-Agency.

 10. Voorts is de Deelnemer aansprakelijk voor alle schade aan attributen ter beschikking gesteld door Cre-Agency aan de Deelnemer. Tevens is de Deelnemer hoofdelijk aansprakelijk jegens Cre-Agency voor schade die is ontstaan door het niet, niet volledig of niet tijdig nakomen van enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst.

 11. De Deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk schade veroorzaakt door alle derde partijen die hij inschakelt ter uitvoering van de Overeenkomst.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Deelnemer op een van de websites van Cre-Agency een Aanmeldformulier ingevuld en verzonden heeft en deze door Cre-Agency ontvangen en geaccepteerd is. Cre-Agency zal na ontvangst en acceptatie van de aanmelding een orderbevestiging per mail toesturen. Cre-Agency is niet gehouden elke aanmelding te accepteren. Cre-Agency behoudt zich verder het recht voor om een reeds aangegane overeenkomst op elk gewenst moment te ontbinden zonder verplichtingen jegens Cre-Agency indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Cre-Agency heeft in deze ten alle tijden het laatste woord. In het geval van bepaalde omstandigheden kan gedacht worden aan, maar niet beperkt tot, bezwaren van de Toelevancier van het desbetreffende Evenement.

 2. Cre-Agency is niet verplicht wijzigingen in de Overeenkomst te accepteren. Wijzigingen in de Overeenkomst, waaronder uitbreiding van reeds opgedragen werkzaamheden, binden Cre-Agency slechts indien en zodra zij deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd. Cre-Agency is gerechtigd nadere voorwaarden te verbinden aan de wijziging(en). Ingeval een wijziging leidt tot een prijswijziging zal de prijswijziging in rekening worden gebracht middels een aanvullende factuur.

 3. De deelnemer dient voor eventuele wijzigingen in de aard van het aangebodene tijdens het Evenement vooraf schriftelijk om toestemming van Cre-Agency te vragen.

 4. Indien de Overeenkomst tot stand komt tussen Cre-Agency en twee of meer Deelnemers dan zijn deze Deelnemers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

   

5. Prijs en betaling

 1. Voor alle facturen van Cre-Agency geldt een betalingstermijn van veertien dagen.

 2. Indien Deelnemer niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, verkeert zij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in welk geval alle vorderingen op Deelnemer direct opeisbaar zijn en Deelnemer een rente van 1% over iedere maand, waaronder ook wordt verstaan een gedeelte van een maand, aan Cre-Agency verschuldigd is.

 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Cre-Agency maakt als gevolg van de niet of niet tijdige nakoming door Deelnemer van diens (betalings)verplichtingen, komen ten laste van Deelnemer. Indien Deelnemer nalatig blijft het verschuldigde bedrag vermeerderd met de verschuldigde rente te voldoen, zal Cre-Agency de vordering ter incasso uit handen geven. Deelnemer is in dat geval gehouden tot betaling van tenminste 15% van het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente terzake gemaakte incassokosten.

 4. Indien Cre-Agency onverhoopt een Deelnemer niet toelaat tot het desbetreffende Evenement en deze Deelnemer heeft reeds betaald dan heeft deze recht op restitutie van het reeds betaalde deel van de Deelnamekosten. 

6. Medische essenties

 1. De Deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende mate gezond en/of conditioneel geschikt is om deel te nemen aan het Evenement.

7. Annulering van het Evenement

 1. Deelnemer wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten. Een afgesloten annuleringsverzekering geeft de Deelnemer het recht om de Overeenkomst tot uiterlijk twee dagen voor aanvang van het desbetreffende Evenement per email kostenloos te annuleren.

 2. Deelnemer heeft het recht om de Overeenkomst zonder annuleringsverzekering kostenloos te annuleren per email tot uiterlijk vier weken voor aanvang van het desbetreffende evenement. In geval van te late annulering is de Deelnemer de volledige Deelnamekosten verschuldigd.

 3. Cre-Agency is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst om haar moverende redenen te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding of terugbetalingsverplichting gehouden te zijn.

8. Overmacht

 1. Indien Cre-Agency door overmacht is verhinderd (deels) dan wel het haar ernstig wordt bemoeilijkt om aan haar verplichtingen te voldoen, is zij nimmer gehouden enige daaruit voortvloeiende schade aan Deelnemer te vergoeden. Met overmacht wordt gelijk gesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.

 2. Van overmacht aan de zijde van Cre-Agency is sprake in geval van, maar niet beperkt tot, ongunstige weersomstandigheden, bezwaren of onmacht van de Toeleverancier, vergunningsproblemen, brand, oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, werkliedenuitsluiting, onvervangbare werknemers.

 3. Met overmacht worden mede gelijk gesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van Cre-Agency zijn ontstaan.

 4. In het geval van afgelasting van het desbetreffende evenement in verband met ongunstige weersomstandigheden zal het evenement naar een latere datum verplaatst worden. De reeds betaalde Deelnamekosten voor het afgelaste Evenement zullen hierbij gelden als betaling voor het vervangende Evenement, of deelnemer kan restitutie van de reeds betaalde deelnamekosten vragen.

 5. De beslissingsbevoegd omtrent een eventuele afgelasting van een Evenement blijft ten alle tijden uitsluitend voorbehouden aan de directie van Cre-Agency.9. Aansprakelijkheid

 1. Cre-Agency is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door Deelnemer dan wel de Deelnemer(s), behoudens het hierna bepaalde.

 2. Cre-Agency is slechts aansprakelijk voor de schade ontstaan tijdens een Evenement waarbij uitdrukkelijk sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst waarbij sprake is van opzet of grove schuld van Cre-Agency of haar medewerkers. Van aansprakelijkheid voor schade is geen sprake in geval van onmacht zoals aangegeven in artikel 8. De aansprakelijkheid van Cre-Agency voor schade zijdens Deelnemer en/of Deelnemer is beperkt tot ten hoogste éénmaal de totaal door Deelnemer betaalde Deelnamekosten voor het Evenement. Indien meerdere Deelnemers aan het Evenement schade hebben geleden, is de aansprakelijkheid van Cre-Agency jegens die Deelnemers gezamenlijk in ieder geval beperkt tot maximaal de totale Deelnamekosten die Deelnemers hebben betaald ter zake het Evenement. Cre-Agency is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot, loonkosten en ziektekosten, indirecte schade, geleden verlies, gederfde winst, gederfde inkomsten of andere bedrijfsschade van de Deelnemer, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

 3. Cre-Agency aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor zijdens Deelnemer en/of een Deelnemer aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een mogelijk door Deelnemer dan wel de betreffende Deelnemer(s) af te sluiten dan wel een afgesloten verzekering.

 4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Cre-Agency gelden ook ten behoeve van werknemers van Cre-Agency, door Cre-Agency ingeschakelde derden en door haar betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel.

 5. Cre-Agency is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van (een) Deelnemer(s).

 6. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het correct naleven van wettelijke eisen en gemeentelijke verordeningen etc. Te denken valt aan, maar niet beperkt tot, brandweervoorschriften, namaakbestrijding, kvk voorschriften, de warenwet.

 7. De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

10. Rechten van intellectuele eigendom

 1. De in het kader van een Evenement of de Overeenkomst eventueel door of namens Cre-Agency gemaakte foto's, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van Cre-Agency, ongeacht of deze aan Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Cre-Agency is bevoegd deze foto's, beelden dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden op iedere door haar gewenste wijze te gebruiken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

 2. Deelnemer vrijwaart Cre-Agency voor aanspraken van Deelnemers of derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom ter zake de door of namens Cre-Agency gemaakte foto's, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn gemaakt of gebruikt.

 3. Het is Deelnemer niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Cre-Agency, beeldmateriaal (foto's, films etc.) te maken in het kader van het Evenement of de Overeenkomst. Deelnemer en/of Deelnemers dien(t)(en) apart schriftelijk toestemming te verkrijgen voor het openbaarmaken en/of verveelvoudigen van dit beeldmateriaal. Het is Cre-Agency te allen tijde toegestaan voorwaarden te verbinden aan deze toestemming(en).

 4. Het is Deelnemer en Deelnemers nimmer toegestaan gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, logo's, woord- en/of beeldmerken, die toebehoren aan Cre-Agency. 

11. Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Cre-Agency en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing, ook indien de dienstverlening buiten Nederland plaatsvindt.

 2. Alle geschillen in verband met de Overeenkomst zullen aanhangig worden gemaakt bij de terzake bevoegde rechter te 's-Gravenhage tenzij uit dwingend recht een andere rechtbank voortvloeit.